Location:

Kata Road, Soi Ton Tan
Soi Malisa, Kata Beach, Karon, Phuket 831000, Thailand.

Wide variety of foods
Come & taste them right now